All posts by jumper

Juhindudes Isikuandmete kaitse üldmäärusest lähtub MTÜ TONDI RSK järgmistest andmekaitsetingimustest

  1. Tondi RSK juhindub isikuandmete töötlemisel kõikidest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus ja rahvastikuregistri seadus.
  2. Tondi RSK töötleb andmeid üldjuhul õigusaktidest tuleneva avaliku ülesande täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda nimetatud alustel, küsib RSK andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.
  3. RSK töötleb vaid neid isikuandmeid, mida on vaja avalike ülesannete, juriidiliste kohustuste või andmesubjektiga sõlmitud lepingu (õppelepingu, töölepingu või muu ) täitmiseks (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed). Kui RSK töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, siis teavitab ta nõusoleku võtmisel andmesubjekti sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse.
  4. RSK ei avalikusta isikuandmeid, kui seadus ei kohusta seda tegema. Isikuandmed on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ning isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele seatakse juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel. RSK-s on juurdepääs isikuandmetele töötajatel, kes vajavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks

Õppeaasta info ja õpilase ankeet

Üldinfo

Tondi Ratsaspordiklubi (reg kood 80000907) juurde loodi 2013 aastal Tondi Ratsaspordikool .
Ratsaspordikooliga liitumine toimub õppelepingu alusel septembris-oktoobris.
Spordiklubi ratsutamistundidesse saab vabade kohtade olemasolul registreerida aastaringselt.

Ankeet

Kõigil lapsevanematel tuleb täita 2018/2019 õppeaasta ankeet.
Täidetud ja allkirjastatud ankeet saata e-kirjaga või tuua oma lapse treeneri kätte.
Ankeet on aluseks õppegruppide moodustamiseks.
Õppegrupi määrab treener õpilase ratsutamisoskuste järgi.

icon-doc
Ankeet 2018
icon-doc
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Õppeleping

Õppelepingu saavad sõlmida lapsevanemad, kelle laps käib vähemalt kaks korda nädalas treeningutel tunniplaani järgi ja on vähemalt 10- aastased.
Kõigil, kellel on eelmisel aastal sõlmitud õppeleping, ei pea uut õppelepingut sõlmima.
Sportgrupi õpilastel tuleb lisaks allkirjastada õppelepingu lisa, mis saadetakse õpilase vanema e-mailile.
Uute õpilaste lapsevanematel tuleks sõlmida õppeleping, mille blankett saadetakse lapsevanema e-mailile allkirjastamiseks.
Õppelepingu sõlmimine on vajalik vastavalt Erakooliseadusele (§17) , mis on aluseks tulumaksu tagasisaamiseks vastavalt Tulumaksuseaduse §26.
Õppemaks tuleb tasuda panga ülekandega, selgitustes ära märkida lapse nimi ning millise kuu eest tasutakse.
Õpilase esindaja on kohustatud kinnitama  linna poolt määratud tähtajaks Tallinna linna sisse kirjutatud osaleja osalemise Tallinna linna toetuste infosüsteemis aadressil http://www.tallinn.ee/est/sport/Spordiklubi-maaramine juhul kui ratsaspordiklubi on valitud Õpilase eelistatud spordiklubiks.

Ilma õppelepinguta on võimalik käia ratsaspordiklubis kas eratundides või abonemendi alusel, maksta saab sularahas või panga ülekande kaudu vastavalt hinnakirjale. Tulumaksu tagastus antud juhul ei kehti.
Lisainfot saab sirje@capriole.ee või anakee@hot.ee

Tulumaksu tagastamisest

Lapsevanem, kes on maksnud õpilase eest õppemaksu ja soovib tagasi saada tulumaksu, peab edastama klubile vabas vormis avalduse vajalike andmetega ( lapsevanema nimi ja isikukood ning lapse nimi ja isikukood) hiljemalt iga aasta detsembri lõpuks.